Privacy-verklaring

Mercurius Shipping Group, en alle hier onder hangende vennootschappen, gevestigd aan Langesteijn 102 NL-3342 LG Hendrik-Ido-Ambacht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Langesteijn 102 NL-3342 LG Hendrik-Ido-Ambacht
+31786195000
info@mercurius-group.nl
www.mercurius-group.nl


Bij Mercurius Shipping Group B.V. betrokken vennootschappen zijn onder meer (doch niet uitsluitend):

 • Adbemar B.V.
 • Mercurius Scheepvaart B.V.
 • Mercurius Shipbuilding B.V.
 • Mercurius Container Transporten B.V. (hodn MCT Lucassen)
 • Merlux Maritime S.A. (Luxemburg)
 • Mercurius Scheepvaart Belgium N.V. (België)

Met welk doel en op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken

Mercurius Shipping Group verzamelt en verwerkt uw gegevens voor de juiste en volledige uitvoering van onze dienstverlening, waaronder:

 • De exploitatie van binnenvaartschepen
 • Financieel management
 • Technisch management
 • Personeel management (inclusief werving & selectie en salarisadministratie)
 • Bevrachting, huur- en verkoopbemiddeling van binnenvaartschepen
 • Het doen van investeringen in m.n. binnenvaartschepen en binnenvaart-gerelateerde bedrijven
 • Nieuwbouw van binnenvaartschepen

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mercurius Shipping Group verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, bij ons klant bent of wilt worden, u bij ons werkzaam bent of werkzaam wilt worden, en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Curriculum Vitae (CV), informatie over opleidingen, stages en werkervaring
 • Diploma’s, certificaten e.d.
 • Gegevens over trainingen, opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat of werknemer, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Lijst met contactgegevens van de klant
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen, whatsappen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Mercurius Shipping Group verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en onze dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mercurius-group.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mercurius Shipping Group neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mercurius Shipping Group bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

We houden de volgende termijnen aan, waarna we uw gegevens verwijderen:

 • Camerabeelden van onze entree kantoor bewaren we niet langer dan 4 weken. Tenzij we iets verdachts zien dat we verder moeten onderzoeken of de beelden langer bewaard moeten worden vanwege een andere wettelijke verplichting.
 • Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met o.a. factuur-, betaal- gegevens en onze loonadministratiegegevens 7 jaar bewaren.
 • Als u uzelf heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we die toestemming 10 jaar lang.
 • Inactieve klantaccounts verwijderen we na 10 jaar. Na die periode gebruiken we uw gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.
 • Gegevens die we gebruiken om fraude te voorkomen bewaren we heel lang.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mercurius Shipping Group verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mercurius Shipping Group blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mercurius Shipping Group gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mercurius Shipping Group neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo hebben alle collega’s bij ons op de kantoren een geheimhoudingsverklaring ondertekend bij indiensttreding.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo spoedig als mogelijk met ons contact op via info@mercurius-group.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mercurius Shipping Group en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mercurius-group.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Mercurius Shipping Group wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Zwijndrecht, 25 mei 2018